Χρυσή Βίζα

GOLDEN VISA – Άδεια παραμονής στην Ελλάδα

Το κατώτερο όριο επένδυσης για ακίνητα ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.
Η λίστα των ατόμων που αποκτούν το δικαίωμα έκδοσης άδειας διαμονής με ισχύ 5 ετών:

• Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
• Ο/Η σύζυγος
• Όλα τα τέκνα κάτω των 21 ετών
• Οι γονείς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
• Οι γονείς του/της συζύγου του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Πλεονεκτήματα του προγράμματος Golden Visa:

• Ένα από τα χαμηλότερα κατώτατα χρηματικά όρια για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη.
• Εκτενής λίστα ατόμων που αποκτούν το δικαίωμα για άδεια διαμονής, πέραν του ιδίου του ιδιοκτήτη.
• Δυνατότητα αγοράς είτε μιας μεμονωμένης μονάδας ακίνητης περιουσίας, είτε συνδυασμού των επιθυμητών ακινήτων.
• Δυνατότητα εμπορικής χρήσης και μίσθωσης ακινήτων κατόπιν αγοράς.
• Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα κατά την διάρκεια ολόκληρου του έτους
• Δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε χώρες - μέλη της συμφωνίας του Σένγκεν
• Δυνατότητα απεριόριστων ανανεώσεων της άδειας διαμονής, με βασική προϋπόθεση την διατήρηση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας.
• Δεν είναι απαραίτητη η διαμονή στην Ελλάδα για ανανέωση της ισχύος της άδειας.
• Μετά το πέρας των 7 ετών από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα
να υποβάλλει αίτηση για κτήση Ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον πληροί έναν συγκεκριμένο αριθμό κριτηρίων.
• Δυνατότητα ίδρυσης μετοχικής εταιρείας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

Για τον Ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ:

• Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης του/των ακινήτου/ων, αξίας τουλάχιστον 250.000€
• Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο
• Φωτογραφίες
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα
• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλων των σελίδων)
• Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο με σφραγίδα της Χάγης (Αποστίλ) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα,
σε περίπτωση που στο διαβατήριο δεν αναφέρεται o ακριβής τόπος γέννησης.
• Κρατικά τέλη

Για τον/την σύζυγο του ιδιοκτήτη:

• Πιστοποιητικό γάμου επικυρωμένο με σφραγίδα Χάγης (Αποστίλ) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.
• Φωτογραφίες
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα
• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλων των σελίδων)
• Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο με σφραγίδα της Χάγης (Αποστίλ) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα,
σε περίπτωση που στο διαβατήριο δεν αναφέρεται ο ακριβής τόπος γέννησης
• Κρατικά τέλη

Για τέκνα κάτω των 21 ετών:

• Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο με σφραγίδα της Χάγης (Αποστίλ) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα
• Φωτογραφίες
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα
• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλων των σελίδων)
• Κρατικά τέλη

Για γονείς ( του ιδιοκτήτη ή του/της συζύγου):

• Πιστοποιητικό γέννησης του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας,
επικυρωμένο με σφραγίδα της Χάγης (Αποστίλ) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, ως αποδεικτικό της συγγένειας.
• Φωτογραφίες
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα
• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλων των σελίδων)
• Κρατικά τέλη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

• Καθορισμός ημερομηνίας για την κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
• Κατάθεση δικαιολογητικών και λήψη βιομετρικών δεδομένων
• Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και επεξεργασία αιτήματος
• Έκδοση άδειας παραμονής – 2 μήνες κατόπιν υποβολής του αιτήματος

Η φυσική παρουσία των υποψηφίων σε όλη την διαδικασία για χορήγηση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη μόνο κατά την λήψη των βιομετρικών δεδομένων.