Διαχείριση έργου

Διαχείριση έργου

Η υπηρεσία Project Management (διαχείριση έργου) βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρείας σειράς υπηρεσιών, που εξειδικεύουν την εταιρία μας στην ολοκληρωμένη διαχείριση του επενδυτικού ακινήτου.

Στην DKG Development, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:

1) είτε να υλοποιήσουν ένα project ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτου ολοκληρωμένα, από την ιδέα και τον σχεδιασμό, μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία
2) είτε να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του, αναλαμβάνοντας να εκτελέσουν μέρος ή μέρη της διαδικασίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του

Το Project Management για ένα έργο, όπως μπορεί να είναι η ανέγερση, η ανακαίνιση ή η μετατροπή ενός επενδυτικού ακινήτου, είναι μια άκρως απαιτητική διαδικασία, που προϋποθέτει την υλοποίηση μιας σειράς σχεδιασμένων ενεργειών και υποπρογραμμάτων, με αποτελεσματική χρήση του χρόνου, του χώρου και των οικονομικών πόρων.

Η ομάδα των ειδικών μας είναι εδώ για να σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Project Management, είτε είστε ιδιοκτήτης, εργολάβος ή επενδυτής. Στην DKG Development αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την επίβλεψη όλων των επιμέρους σταδίων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Project Managment για το επενδυτικό ακίνητο, αναλαμβάνοντας την υλοποίησή του από τον εντοπισμό μέχρι την παράδοσή του στη ζητούμενη μορφή, με τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνοντα τα εξής:

• Συγκεκριμενοποίηση των στόχων και ορισμό των αναγκών που θα καλύψει η κατασκευή
• Αποσαφήνιση τεχνικών προδιαγραφών
• Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
• Δημιουργία της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση
• Σύνταξη προμελετών και μελετών
• Βελτιστοποίηση μελετών
• Έλεγχος κόστους και ποιότητας υλικών
• Προμήθεια των υλικών
• Επόπτευση εργασιών, χρονοδιαγράμματος και χρηματοροών
• Διαχείριση κινδύνων (risk management) και ασφάλιση έργου
• Σύνταξη αναφορών προόδου για τον πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Έλεγχος και επίβλεψη των διαδικασιών παράδοσης του έργου
• Υποστήριξη έργου μετά την παράδοση

Για την εκπόνηση ενός έργου χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης, ώστε να ικανοποιούμε και τις πιο υψηλές απαιτήσεις, ανεξαρτήτως της κλίμακας, της τοποθεσίας ή της πολυπλοκότητας ενός project.

Ο συντονισμός ανθρώπινων και υλικών πόρων, η ακριβής γνώση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη, η τήρηση των όρων του συμβολαίου, του ορισμένου χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, είναι για εμάς πρωταρχικής σημασίας.

Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπίσουμε προκύπτοντα ζητήματα με τρόπο γρήγορο, πρακτικό και αποτελεσματικό, φροντίζοντας οι λύσεις να είναι οικονομικά αποδοτικές και να μην ξεφεύγουμε από τον προϋπολογισμό.

Στην DKG Development έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία μία σειρά από έργα, από μικρά έως πολύ μεγάλα, κι από απλά έως ιδιαιτέρως σύνθετα, μέσω των οποίων έχουμε εδραιώσει μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.